Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Podmienky súťaže

Podmienky súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Čo robíte pre svoju pamäť ?

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno:  Pressburg Academy

Sídlo: Jakubovo námestie 2554/1, 811 09 Bratislava

IČO: 52 637 689

DIČ: 212 151 66 72

Zapísaný v registri: Ministerstvo vnútra SR, 10.09.2019

Termín konania súťaže: 27.9-6.10.22

Súťaž sa uskutoční v období od 27.09.2022 do 06.10.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý občan Slovenskej republiky vo veku nad 55 rokov, kto sa zapojí do súťaže a splní jej podmienky. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Pressburg Acadamy, ako aj jeho príbuzní.

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže dal komentár pod súťažný post, ako aj like na Facebook stránku Pressburg Acadamy.

Výhra

Výhrou v súťaži je online jazykový kurz podľa vlastného výberu v hodnote 179 eur.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude najinšpiratívnejší komentár víťaza vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Pressburg Acadamy. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na čase odovzdania výhry v priestoroch Pressburg Academy, prípadne online formou.

Ochrana osobných údajov

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 27.09.2022

Na ponuku kurzov

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×