Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.

Prevádzkovateľ

KOGNEO, o.z.
Ladice 330,
951 77 Zlaté Moravce
IČO: 52 637 689

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

Zodpovedná osoba

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
KOGNEO, o.z., Ladice 330, 951 77 Ladice IČO: 52 637 689
alebo
oou@thebridge.sk  

Výkon práv dotknutých osôb

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Práva dotknutých osôb
Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby

Informačné povinnosti

Informácia k súhlasu na účely zasielania marketingových ponúk
Klienti, ktorí si zakúpili verejné kurzy
Informácia pre obchodných partnerov
Informácie pre cookies
Informácia pre sociálne siete

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oou@kogneo.org

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou správou zaslanou na adresu info@kogneo.org, alebo
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
×