Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.

Spracúvanie osobných údajov

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).


Zodpovedná osoba
Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese konkrétnej spoločnosti:
Pressburg academy, Jakubovo námestie 2554/1, 811 09 Bratislava

alebo
info@kogneo.org  

Výkon práv dotknutých osôb

Činnosť prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe Práva dotknutých osôb

Informačné povinnosti

informácia na účely výberového konania

Informácia na účely vedenia databázy mimo výberového konania

Informácia k súhlasu na účely zasielania marketingových ponúk

Informácia pre klientov fyzické osoby

Informácia pre klientov právnické osoby

Informácia pre obchodných partnerov

Informácie pre cookies

Informácia pre sociálne siete

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: oou@kogneo.org

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou správou zaslanou na adresu info@kogneo.org, alebo
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
×