Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.

Všeobecné obchodné podmienky

v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodné podmienky“) združenia KOGNEO,o.z, Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce, registrované: Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. číslo: VVS/1-900/90-57254, IČO: 52 637 689.

1. Úvodné ustanovenia

Poskytovateľ je združenie KOGNEO, o.z. Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce registrované: Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. číslo: VVS/1-900/90-57254, IČO: 52 637 689, (ďalej len „Poskytovateľ“), ktoré poskytuje služby v oblasti  vzdelávania (ďalej len „kurz“), pričom tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a objednávateľom kurzu resp. študentom kurzu (ďalej len „Študent“) a sú pre tieto zmluvné strany záväzné. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Študentom za účelom poskytnutia kurzu Poskytovateľom Študentovi.

2 .Uzatvorenie zmluvy / prihlásenie sa do kurzu

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom vzniká:

–      na základe uzatvorenia zmluvy medzi Poskytovateľom a Študentom v písomnej forme,

–      na základe objednávky Študenta podpísanej a doručenej Poskytovateľovi, alebo odoslaním registračnej prihlášky Študenta zverejnenej na www.kogneo.org, pričom Poskytovateľ zašle Študentovi potvrdzujúci e-mail a týmto okamihom je zmluva medzi Poskytovateľom a Študentom uzavretá.

2.    Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené v článku VI. (Odstúpenie od zmluvy) týchto Obchodných podmienok.

3. Platobné podmienky

1.  Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.kogneo.org, kurzovné zahŕňa:

 • výučbu v rozsahu kurzu
 • študijný materiál

2. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Poskytovateľa alebo vkladom na účet Poskytovateľa, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN kód Poskytovateľa je SK59 0200 0000 0044 0919 2958, variabilný symbol je uvedený v informačnom e-maile s platobnými údajmy, ktorý Študent obdržal.

3.  Splatnosť kurzovného je uvedená v písomnom pokyne študijného oddelenia študentovi, prípadne na faktúre. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.

4.  V prípade, ak sa Študent dostane do omeškania s úhradou kurzovného, môže si Poskytovateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok podľa splátkového kalendára.

4. Storno podmienky

1.  Žiadosť o storno kurzu musí byť písomná. Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

 • Stornovanie kurzu Študentom po zaplatení, avšak pred začiatkom kurzu (t.j. po uzavretí zmluvy) do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 40 EUR (administratívny poplatok), pričom Študentovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok.
 • Stornovanie kurzu Študentom do 14. kalendárneho dňa od začatia kurzu –storno poplatok je 40 EUR (administratívny poplatok), pričom Študentovi bude vrátená suma kurzovného ponížená o storno poplatok a alikvotnú časť kurzovného t. j. o hodnotu lekcií odučených pred doručením žiadosti o odstúpenie od zmluvy.
 • Stornovanie kurzu Študentom počnúc 15. dňom odo dňa začatia kurzu – storno poplatok je vo výške 100% z kurzovného.

2. Poskytovateľ má právo neotvoriť alebo zrušiť skupinu kurzu s počtom Študentov nižším ako 6 a ponúknuť Študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni.

3. Poskytovateľ má právo na zmenu v kurzoch (zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti. O zmenách v kurzoch sú Študenti bezodkladne informovaní.

4. V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Poskytovateľom ponúkne Poskytovateľ Študentovi možnosť pokračovania s inou skupinou rovnako zameraného kurzu. V prípade, že náhradný kurz je pre Študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania kurzu vzniká Študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.

5. V prípade, ak vznikne Študentovi nárok na vrátenie časti alebo celej výšky kurzovného Poskytovateľ vráti príslušnú sumu Študentovi bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní od zániku zmluvy.

6. V prípade vážnych, nepredvídateľných udalostí alebo okolností alebo zmeny existujúcich udalostí alebo okolností, ktoré sú mimo sféry kontroly Poskytovateľa (napr. verejné nepokoje, vojnové konflikty, teroristické útoky, prírodné katastrofy, požiare, epidémie, pandémie a pod.), si Poskytovateľ vyhradzuje právo, ponúknuť Študentovi zmenu formátu kurzu, lektora, rozvrhu a prechod na online výučbu. V prípade zmien z dôvodov uvedených vyššie nevzniká Študentovi nárok na vrátenie kurzovného.

5. Organizovanie výučby

1.    Individuálna výučba prebieha vo forme online, alebo prezenčnej výučby. Počet hodín, frekvencia, rozvrh a študijný plán sa určuje po dohode so Študentom.

2.    V prípade, ak Študent zruší plánovanú výučbu v termíne kratšom ako do 12:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa pred plánovaným termínom výučby Študent súhlasí s tým, že nemá nárok na uskutočnenie náhradnej výučby a zaplatí za takto neodučenú jazykovú výučbu 100 % dohodnutej odmeny resp. alikvotnú časť kurzovného pripadajúcu na neodučenú výučbu.

3.    V prípade, ak dôjde k zrušeniu plánovanej jazykovej výučby najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa pred plánovaným termínom výučby, budú Študentovi navrhnuté dva termíny náhradnej výučby, v čase najneskôr do 45 kalendárnych dní odo dňa, v ktorom sa vzdelávanie neuskutočnilo. V prípade, ak Študent nevyužije ponúknuté náhradné termíny, nárok Študenta na poskytnutie náhradnej výučby zaniká a Študent hradí výučbu vo výške 100% dohodnutej odmeny resp. kurzovného.

4.    V prípade, ak pri individuálnej alebo skupinovej výučbe Študent ruší svoju dohodnutú výučbu na viac ako 50 % dohodnutého objemu výučby počas mesiaca, bude mu v nasledujúcom mesiaci ponúknutý flexibilný rozvrh (fixácia lektora na presný čas a dátum sa končí a Študent sa individuálne dohodne s lektorom na každej hodine – čas a dátum)

5.    V prípade skupinovej výučby za neúčasť Študenta na výučbe neposkytuje Poskytovateľ žiadnu finančnú kompenzáciu.

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacity skupiny kurzu (max. 8 Študentov v  skupine) od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú Študenti, ktorý skôr uhradili kurzovné. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.
 • Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Študentom a zrušiť bez náhrady účasť Študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných Študentov kurzu, zamestnancov alebo lektorov Poskytovateľa, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
 • Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany Poskytovateľa.
 • Študent môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú upravené v článku IV. (Storno podmienky) týchto Obchodných podmienok.
 • Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane alebo uskutočnené v inej forme umožňujúcej zachytiť jeho obsah, a to prostredníctvom elektronickej pošty – e-mailom.

7. Ďalšie dojednania

 1. Akékoľvek zmeny v týchto Obchodných podmienkach príp. v zmluve budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zmluvných strán.
 • Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov t. zn. Študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja.
 • Akékoľvek sťažnosti príp. podnety je Študent povinný podávať Poskytovateľovi písomne na adresu info@kogneo.org , a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa kedy dôvod na nespokojnosť, sťažnosť vznikol. Poskytovateľ po preštudovaní príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi Študenta s možným riešením resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.
 • Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.

8. Ochrana osobných údajov

1.    Poskytovateľ prehlasuje, že všetky Študentom poskytnuté osobné údaje budú spracovávané výlučne, ak Obchodné podmienky ďalej neuvádzajú iné, za účelom uzavretia zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, na účel súvisiaci s poskytovaním služieb Poskytovateľa (najmä kurzy, testovanie), na marketingové účely Poskytovateľa a archívne a účtovné účely, ktorý sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o el. komunikáciách“).

 • Študent je povinný poskytnúť osobné údaje, neposkytnutie osobných údajov má za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Študent svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov môže kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú uchovávané 100 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 • Poskytovateľ poskytne osobné údaje Študenta externému účtovníkovi, lektorom, subjektom zabezpečujúcim administratívnu podporu Poskytovateľa, subjektom zabezpečujúcim rozvoj, správu a podporu informačných technológií Poskytovateľa, na ktorého serveroch sú osobné údaje uložené, orgánom verejnej moci, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, advokátom a ďalším subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva Poskytovateľovi zo zákona. Osobné údaje Študenta nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Poskytovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Študenta v súlade s ustanoveniami Nariadenia , zákona o ochrane osobných údajov a zákona o el. komunikáciách.
 • Študent berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene svojich osobných údajov. Študent má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Poskytovateľom, právo od neho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa hoj týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
 • Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov je Študent oprávnený adresovať zodpovednej osobe Poskytovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: info@kogneo.org  .Ďalej Študent ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Poskytovateľom, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Študenta ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe takej opakovanej žiadosti.
 • Ak sa Študent ako dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením, zákonom o ochrane osobných údajov alebo zákonom o el. komunikáciách, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 • Študent uzavretím zmluvného vzťahu s Poskytovateľom, na ktorý sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky potvrdzuje, že všetky ním uvedené/ poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Študent zároveň prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých osobných údajov a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 • Na základe zmluvného vzťahu medzi Študentom a Poskytovateľom, na ktorý sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky Poskytovateľ využíva osobné údaje Študenta aj na účely jeho oslovovania s marketingovými ponukami Poskytovateľa. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám Študenta bude Poskytovateľ na základe histórie objednávok Študenta vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude Poskytovateľ využívať aktivity Študenta na jeho webových sídlach, cookies a google analytics.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2021

Študent podpisom týchto Obchodných podmienok dáva dobrovoľne súhlas Poskytovateľovi t.j. združeniu KOGNEO, o.z.
Ladice 330, 951 77 Zlaté Moravce, registrované: Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. číslo: VVS/1-900/90-57254, IČO: 52 637 689 na spracovávanie jeho osobných údajov v zmysle týchto Obchodných podmienok, zákona o ochrane osobných údajov, Nariadenia a zákona o el. komunikáciách a iných príslušných právnych predpisov za účelom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach, najmä avšak nie výlučne na marketingové účely ako zasielanie noviniek a informácií o kurzoch.

×