Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Asertivita: čo ste o nej ešte nevedeli
Cieľom asertívnej komunikácie je dosiahnuť obojstrannú spokojnosť

Asertivita: čo ste o nej ešte nevedeli

Asertivita – v angličtine „to assert“ znamená presadzovať, preto niekedy asertivitu redukujeme na obyčajné presadzovanie názorov. V pokrivenom vnímaní sa potom ľahko zamieňa s diplomatickou agresivitou. V skutočnosti je asertivita opakom agresívneho alebo egoistického správania. Vedeli ste, že máte aj svoje asertívne práva? Prečítajte si prečo je asertívna komunikácia jedným zo základných predpokladov harmonických a vyvážených vzťahov a prečo byť zdravo asertívnym, je na pracovisku hotovou soľou nad zlato.

Asertivita: čo ste o nej ešte nevedeli
Asertivita je najmä o hľadaní zlatej strednej cesty

Empatická asertivita zlatá stredná cesta

Význam asertívnej komunikácie spočíva v primeranom presadzovaní požiadaviek. Asertívny človek vytrvalo hľadá to najlepšie riešenie a stavia ho nad osobné víťazstvo. Vychádza z úcty a rešpektu k sebe, aj k druhým a vníma ich ako rovnoprávnych partnerov.

Čo je to asertivita?

Vyjadrovať myšlienky, záujmy, pocity a názory jasne, zreteľne, bez hodnotenia a zároveň bez narušovania práv a dôstojnosti druhých. Vychádza z vedomia, že osobný názor a názor druhej osoby sú rovnocenné. Predpokladá pozitívny prístup a úprimný záujem o názory, hodnoty, pocity a priania druhých, hoci sa nemusia nevyhnutne zhodovať s našimi.

Čo je podstatou asertívneho správania?

Jednou zo základných hodnôt asertívnej komunikácie je rešpekt, aj preto cieľom asertívnej komunikácie je dosiahnuť obojstrannú spokojnosť. Popri tom je dôležité disponovať minimálnou dávkou empatie a na poli konfrontácie prejaviť, že pohľadu svojho oponenta rozumieme. Vhodné je reagovať pružne a tam, kde je to iba trošku možné, hľadať kompromisy. V podstatných záležitostiach je dôležité stáť si za svojím.

Asertívny človek vníma svojho oponenta ako rovnoprávneho partnera

Ako pracovať na asertívnej komunikácii?

Naše ciele, myšlienky, názory a pocity by sme mali pravidelne podrobovať analýze. Cieľom tejto analýzy ich nie je spochybňovať, ale naopak nadobudnúť sebavedomie, že si stojíme za hodnotami, ktoré následne v konfliktných situáciách hájime. Preto základom úspešnej, asertívnej komunikácie je zrozumiteľne vyjadriť ako problém vnímame, čo cítime a čo z danej situácie chceme vyťažiť.

Asertivita a jej druhy

Základná asertivita predstavuje jednoduché vyjadrenie názorov, postojov a myšlienok. Plynulo na ňu nadväzuje empatická asertivita, ktorá okrem názorov rešpektuje aj emócie. Medzi typy asertivity zaraďujeme aj eskalujúcu asertivitu, ktorá nastupuje v prípade, ak druhá osoba vykazuje známky ignorácie a agresivity. Pri konfrontačnej asertivite neútočíme, naopak žiadame druhú osobu o doplňujúce informácie pre efektívne vyriešenie problému.

Asertivita: čo ste o nej ešte nevedeli
Krikom, hádkou a útokom sa dá zvíťaziť, ale chuť Pyrhovho víťazstva je obyčajne trpká

Ste k sebe dosť asertívni?

Staré známe príslovie hovorí „Vodu káže, víno pije“. Asertivita začína vždy u človeka, ktorého ráno vidíme v zrkadle. Ak nemáme rešpekt voči samým sebe, bude pre nás náročné asertívne komunikovať aj v našich vzťahoch, či už rodinných, priateľských alebo pracovných.

Aký veľký je váš asertívny sval?

Asertivita potrebuje tréning! Dajte si na začiatok jednoduché predsavzatie a pokúste sa ho dodržať. Ani nie tak pre predsavzatie samotné, ako pre dobrý pocit z jeho dodržania. Za každé úspešné naplnenie sa nezabudnite odmeniť. Takýto tréning vám pomôže uvedomiť si vlastnú hodnotu a budovať si voči sebe rešpekt.

  V asertívnej komunikácii ide o výmenu nevyhnutných informácií, s cieľom nájsť uspokojivé riešenie pre obe strany

Asertivita: modelové situácie asertivity

V prípade konfliktu máme od prírody tendenciu reagovať buď útokom alebo útekom. Útok je agresívnou formou reakcie, útek je pasívnou a prejavuje sa skôr stuhnutím alebo paralýzou. Agresor reaguje v konfliktnej situácií krikom, používa zastrašovaciu reč tela, prerušuje druhú osobu a s obľubou jej skáče do reči. Má tendenciu sa nad druhých povyšovať, uprednostňovať svoje záujmy a presadzovať sám seba na úkor druhých. Prejavuje sa v komunikácii za každú cenu, používa manipuláciu ako prostriedok dosiahnutia svojich cieľov, neovláda svoje emócie, druhých ponižuje a zosmiešňuje.

Poznáte svoje asertívne práva?

  • Máte právo na vlastný názor, správanie, myšlienky a emócie a s tým vám prináleží aj právo byť za ne zodpovední.
  • Máte právo robiť chyby a niesť za ne zodpovednosť.
  • Je vaším plným právom povedať nie, aj napriek tomu, že druhej osobe nevyhoviete, že váš odmietavý postoj bude neprijatý, alebo prinesie sklamanie. Práve preto je dôležité vyjadriť ho jasne a zreteľne!
  • Máte právo kedykoľvek zmeniť svoj názor bez udania dôvodu, dokazovania, alebo zoznamu pádnych argumentov.
  • Máte právo robiť nelogické rozhodnutia, povedať „ja neviem“, „ja ti nerozumiem“, ako aj právo povedať „je mi to jedno“.
  • Máte právo byť nezávislí od vôle iných. Inými slovami – nemusí vás mať každý rád.
Manipulátor sa snaží vnútiť inej osobe myšlienky a názory, ktoré jej nie sú vlastné 

Na druhej strane asertívnej mince

Je obeť. Tá sa prejavuje hanblivosťou, mlčaním, seba ponižovaním, alebo plačom. Pasívne jednajúci človek si nevie presadiť svoje požiadavky a poväčšine sa za každú cenu snaží konfliktu vyhnúť. Nedokáže odmietnuť požiadavky druhých, nevie sa uplatniť v spoločnosti a chýba mu potrebná sebaistota.

Asertivita: na miske váh stojí vždy v strede

Asertívny človek je win – win stratég, imúnny voči akejkoľvek manipulácii, prejavom ukrivdenosti alebo zlostnej agresivite. Dobre pozná svoje potreby a práva, no tak isto rešpektuje práva a potreby iných. K problému pristupuje vyrovnane a čestne. V konfrontácii mu ide prioritne o výmenu nevyhnutných informácií a podniká ju, aj keď mu je to nepríjemné. Ide mu o to, aby našiel dôstojné a uspokojivé východisko pre obe strany. Vie, že tam kde končí jeho sloboda, začína sloboda druhých. Svoje ciele a záujmy dosahuje pokojným, otvoreným a úprimným spôsobom. Nič si nevynucuje násilím. Nemusí súhlasiť so všetkým, nemá problém rozhovor ukončiť a ani zaujať odmietavý postoj. Aj keď nesúhlasí, vyjadruje to pokojným a primeraným spôsobom.

Asertivita na pracovisku je alfou a omegou zdravých a prosperujúcich kolegiálnych vzťahov
Asertivita na pracovisku je alfou a omegou zdravých a prosperujúcich kolegiálnych vzťahov

Asertivita na pracovisku

Na pracovisku trávime 80% nášho času, a preto je dôležité, aby sme sa tam cítili príjemne. Asertívna komunikácia je vynikajúcim nástrojom na predchádzanie konfliktom a nekomfortným situáciám. Na pracovisku je vulgárne či agresívne správanie neakceptovateľné. Ovládnuť schopnosť pokojne, priamo a bez zbytočnej drámy vyjadriť svoj názor a zároveň s chladnou hlavou prijať názory iných, je skutočným esom v rukáve kvalitných kolegiálnych vzťahov. Harmonický pracovný kolektív prináša lepšie pracovné výsledky, jednoduchšie sa vyrovnáva so stresom a vzájomná spolupráca tak nadobúda úplne iný rozmer.

Máte právo povedať NIE!

Nezabúdajte ani na asertívne brnenie

Meč a štít sú hlavnými nástrojmi asertivity, ale čo robiť v prípade, ak natrafíte na typ, s ktorým sa komunikovať konštruktívne a racionálne jednoducho nedá? Efektívnym prístupom k takejto situácií môže byť napríklad technika “grey rock” – šedá skala. Tá nás učí, že svoje názory nemusíme vždy zdôvodňovať a vysvetľovať. Nazývame ju aj technikou obohratej platne a odporúča sa pri nej, aby človek trval na svojich právach a svoje požiadavky opakoval bez vysvetľovania príčin a ospravedlňovania.

Asertívne komunikačné techniky

Medzi známejšie asertívne komunikačné techniky patrí nielen vyššie spomínaná šedá skala, ale napríklad aj technika voľných informácií, pri ktorej môžete slobodne hovoriť o tom, čo cítite a čo si myslíte. Technika sebaotvorenia je okrem vyjadrenia práva otvorene hovoriť o svojich pocitoch, myšlienkach, aj právom vyjadriť, že sa vám práve o danej téme práve nechce hovoriť. Technika iniciovania otázok zahŕňa právo slobodne sa pýtať a požadovať informácie, ktoré by vám lepšie pomohli k pochopeniu druhej osoby. 

Máte chuť sa o asertivite dozvedieť viac? Pomohlo by  vám spoznať hravé techniky, ktoré vám môžu pomôcť ju posilňovať? Prihláste sa na náš online interaktívny workshop Asertivita hrou, s Danielom Kráľom.

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×