Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Prednáška: Pohyb ako liek pre dospelých 55+

Prednáška: Pohyb ako liek pre dospelých 55+

Srdečne vás pozývame na inšpiratívnu prednášku s MUDr. Barbarou Ukropcovou, PhD., zakladateľkou a vedúcou Centra pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV.

Kedy: streda, 13. decembra 2023 o 10:00

Kde: Národné osvetové centrum (V-klub), Námestie SNP 12 v Bratislave

O ČOM VŠETKOM BUDEME NA PREDNÁŠKE HOVORIŤ?

  1. o vplyve pohybovej aktivity na zdravie, mozog a metabolizmus
  2. o výsledkoch intervenčných tréningových štúdií, zameraných na zlepšenie pamäte, metabolizmu a fyzickej zdatnosti seniorov
  3. o úlohe pohybu v prevencii a liečbe chronických ochorení, vrátane Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, rakoviny či cukrovky 2. typu

Prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. je vedkyňa a lekárka, pôsobiaca v Biomedicínskom centre SAV a na Ústave patologickej fyziológie UK v Bratislave. Venuje sa účinkom cvičenia a komplexnej úpravy životného štýlu na zdravie človeka. Vedie Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV,  ktoré založila spolu s manželom a kolegami v roku 2017, a je garantkou prvého slovenského Centra pre manažment obezity, akreditovaného EASO (Európska asociácia na výskum obezity). Je autorkou mnohých odborných článkov, a o výsledkoch svojho výskumu prednáša doma i v zahraničí, ako aj medikom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Okrem výskumu v oblasti integratívnej fyziológie cvičenia poukazuje na úlohu pohybovej aktivity v prevencii a liečbe mnohých chronických ochorení, a v rámci konceptu: Cvičenie je liek podporuje využitie preskripcie cvičenia v klinickej praxi. 

Partner podujatia:

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×