Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Aký ste študijný typ?

Aký ste študijný typ?

Vyplňte dotazník učebných štýlov Honey&Mumford, ktorý vypracovali Peter Honey Alanom Mumfordom. Je určený na meranie preferencií učenia sa u dospelých. V priemysle a akademickej obci, sa vo veľkej miere používa už viac ako 35 rokov. Je primárne určený na meranie preferencií učenia sa u dospelých.

„Vedieť sa učiť je naša najdôležitejšia schopnosť, pretože poskytuje bránu ku všetkému ostatnému, čo chceme rozvíjať. To, ako sa učíme, je naša kľúčová, ak nie najkľúčovejšia životná zručnosť.“

Peter Honey (2016)

Čo to znamená v praxi?

Poznáme štyri základné štýly: Aktivistický, Reflektorový, Teoretický a Pragmatický. Dotazník meria preferencie jednotlivca pre konkrétny štýl učenia, pritom za najvyššie dosiahnuté skóre pri konkrétnom štýle označí študijný typ, ktorý zodpovedá jeho individuálnym preferenciám učenia sa.

Čo je cieľom dotazníka?

Vybaviť vás zručnosťami potrebnými na to, aby ste sa vzdelávali čo najefektívnejšie a to vo všetkých štyroch fázach vzdelávacieho cyklu. Ten rozdeľujeme na prežívanie, opakovanie, uzatváranie a plánovanie.

Zistili ste, aký ste typ študenta? Ako z toho vyťažíte maximum?

Ak ste napríklad lektor, ktorý vzdeláva dospelých, pomôže vám to efektívnejšie prideľovať úlohy v rolových hrách alebo iných participatívnych tréningových cvičeniach. Výsledky z dotazníka, ale môžu pomôcť aj manažérom, tímom či jednotlivcom:

 • Lepšie si vyberať a kombinovať vzdelávacie programy
 • Udržať si motiváciu tým, že už dokážu predvídať a predchádzať problémom s učením
 • Vytvárať efektívne vzdelávacie skupiny alebo tímy
 • Lepšie si nastaviť vlastný plán osobného rozvoja

Koľko vám to zaberie času?

Dotazník má 80 otázok, ktorých zodpovedanie vám zaberie približne 15 minút. Je navrhnutý tak, aby vás stimuloval k rozmýšľaniu o vami preferovaných spôsoboch učiť sa a prijímať informácie. Výskum ukazuje, že ak si dokážeme uvedomiť ako sa učíme, môžeme sa stať efektívnejším študentom. Neexistuje totiž jediná správna metóda, ale to, čo funguje, závisí od mnohých faktorov a z veľkej časti na vašej osobnosti.

Štyri kľúčové štýly

Aktivsitický študijný typ

Aktivistický študijný typ

Aktivisti radi konajú priamo. Nadšene vítajú nové výzvy a skúsenosti. Majú tendenciu byť flexibilní, otvorení, radi sa zapájajú do aktivít a participujú s ostatnými.

Budú vynikať keď:

 • môžu generovať veľa nápadov
 • sa môžu aktívne zapájať do komunikácie s inými ľuďmi a inšpirovať ich.

Učenie im môže robiť problémy keď:

 • zahŕňa aj pasívnu rolu
 • sú požiadaní, aby opakovali rovnaké úlohy naspamäť.

Reflektorový študijný typ

Reflektorový študijný typ

Reflektor má tendenciu byť metodický, dôkladný a opatrný. Títo študenti radi čítajú a počúvajú a pred vyvodením záverov podstúpia dôkladnú analýzu skúseností.

Budú vynikať keď:

 • môžu premýšľať
 • sledovať nápady iných
 • dostanú dostatočný čas na prípravu alebo prečítanie informácií vopred.

Učenie im môže robiť problémy keď:

 • sú nútení postaviť sa do centra pozornosti
 • nemajú k dispozícii dostatočné informácie na vyvodenie záverov.
Teoretický študijný typ

Teoretický študijný typ

Teoretici radi vidia, ako veci zapadajú do celkového obrazu. Sú to logickí a objektívni študenti, ktorí si osvoja sekvenčný prístup k problémom. Majú tendenciu byť racionálni, analytickí a perfekcionisti.

Budú vynikať keď:

 • môžu spochybňovať predpoklady
 • majú jasný účel, s ktorým treba pracovať.

Učenie im môže robiť problémy keď:

 • poskytnutý materiál nie je metodicky správny
 • je aktivita neštruktúrovaná a neistá.
Pragmatické študijné typy

Pragmatický študijný typ

Pragmatici radi vidia, ako veci fungujú v praxi. Bývajú praktickí a realistickí. Páčia sa im rady a techniky „ako na to“ a možnosť vyskúšať si učenie.

Budú vynikať keď:

 • môžu okamžite implementovať to, čo sa naučili
 • sa môžu učiť prostredníctvom priamej demonštrácie.

Učenie im môže robiť problémy keď:

 • sú metódy a rozhodnutia spletité a stagnujú
 • existujú prekážky pri implementácii.

Učebný cyklus Honeyho a Mumforda

Zdroj: https://ic-english.eu/pt/kolbs-effective-learning-cycle-4/

Je založený na cykle učenia Davida Kolba a bezprostredne nadväzuje na dotazník štýlov učenia.Ukazuje, ako sa vzdelávacie preferencie môžu časom meniť – buď preto, že zmeny požadujeme alebo v dôsledku zmeny okolností (iná práca, činnosť vyžadujúca nové zručnosti). Má štyri fázy, pričom každá z nich má rovnakú váhu a hrá rovnakú úlohu v procese.

Skúsenosti

Môžu byť reaktívne alebo proaktívne. Pretože ste otvorení novým príležitostiam, rozširuje sa váš potenciál učiť sa.

Revízia

Ak sa chcete poučiť zo skúseností, je dôležité zhodnotiť, čo sa stalo a nájsť spôsoby, ako zmeniť nevyhovujúce okolnosti.

Záver

Surovinu zo stretnutí využijete na poskytnutie získaných poznatkov, záverov a odpovedí.

Plánovanie

Získané závery môžete využiť na plánovanie a vytváranie akčného plánu napredovania. Ak chcete zistiť, aké sú vaše preferencie pri učení urobte si Honey&Mumford kvíz (hypelink na test) a učte sa efektívnejšie už zajtra.

Zdroj: https://www.ilfm.org.uk/cms/document/ILFM_Learning_Styles_Resource_TK_09Oct17_Ver1.0.pdf

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×